ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.


Industrial Security & Facility Services - expectations for next year - interview with Petr Anton

Datum: 12. 09. 2019

Recently we brought an interview with Petr Anton, member of the board ASIS Czech Republic, who manages the section of industrial security within the international association ASIS in the Czech Republic. He is working as European Security Manager and represents Foxconn company within the international association TAPA and we interviewed him not only on security but above all on economic and operational strategies of industrial buildings for 2020.

Před nedávnem jsme přinesli rozhovor s Petrem Antonem, který v rámci mezinárodního sdružení ASIS v ČR řídí sekci průmyslové bezpečnosti a je také členem představenstva ASIS Czech Republic. Pracuje jako European Security Manager a zastupuje společnost Foxconn v rámci mezinárodního sdružení TAPA a vedli jsme s ním nový rozhovor zaměřený nikoliv jen na bezpečnost, ale především na ekonomické a provozní strategie průmyslových objektů pro rok 2020.

- (44)

 


The last round table event brought up a discussion of what is expected next year. How would you summarize the expectations of next year from your perspective in industrial site?

Almost everyone agreed that the unclear economic environment, especially based on the perspective of unclear economic developments in Germany, Brexit, cost increases for all employees regardless their profession, a very frequent goals are seeking cost optimizations and, of course, still discussed automation or digitization .In many cases, management positions are cumulative, which means colleagues do not just address security field. At the same time, security is only one of all the costs. There are very important items within chapters of property and building management, cleaning, catering and many other support services that are not directly related to production but are an essential part of its operation.

So, do I understand well that not only the security area is affected by an unclear outlook for the next year?

Yes, and most importantly, the market has changed significantly over the last 10 years, therefor if I compare the pre-crisis period around 2007, when savings were sought separately in the individual budget chapters of the company, now not only savings but also management of all these services are sought in a unified form.

You talk a lot about those other chapters apart from security, how do individual services relate to each other?

First of all, and in many cases are services that we can uniformly call Facility Management are integrated into a single management structure. These are then unified under one management and second of all, these support services operationally interact with one another.

How does this look in practice?

In practice, that means you can look for more efficient management if this management is unified and above all you work with the unified budget and separate ones. You can also take advantage of a wider organizational structure. Of course, it may not always work. For this platform to work properly, it is necessary to maintain functional limits between individual units/services and manage them uniformly. It is necessary to identify places where everything can be connected together and avoid those where it is not possible. Each function fulfils a different role, has different responsibilities and subjects to different requirements. 

And were there any practical examples given?

For example, you can use security colleagues to perform maintenance support and control, use security control rooms to perform automatic energy readings, etc. That is to say, redefining job positions and merging some activities such as unified reporting and monitoring individual activities.

And what is the vision?

The vision can be very different for everyone. For me it means that if everything works as it should, I can think of other improvements. Vision is for instance a maximum unmanned building system. However, the maximum unmanned building requires perfect service, which also serves as accidents prevention. There should be a strong emphasis on prevention in production sites, because if, for some reason, the building is not operational and production would be stopped, then this represents a big problem. Any production company must produce in order to make money.

Perfect cleaning, catering and services for the employees as a whole are the matter of course. The indoor environment of the buildings should have a pleasant effect on employees so that they enjoy being at work.

Now, before the end of the year, the word vision is a very popular and comprehensive topic especially in a service area. To save does not necessarily mean to dismiss personnel or to cancel any services. We can save money by being able to manage the supplier and the entire service system more efficiently. Then, we are immediately able to invest the saved money in building repairs, building innovations and thus the working environment or in favour of employees via various benefits. Automation and digitization are an integral part if talking about challenges. But I think we can discuss this topic next time.

 

CZ version

V rámci posledního kulatého stolu bylo hovořeno o tom, jaký se očekává příští rok. Jak byste shrnul očekávání příštího roku z vašeho pohledu v průmyslových objektech?

Téměř všichni se shodli, že nejasné ekonomické prostředí především z pohledu nejasného ekonomického vývoje v Německu, Brexitu, zvyšování nákladů u všech zaměstnanců bez ohledu na profese je velmi častým cílem hledat nákladové optimalizace a samozřejmě stále diskutované automatizace či digitalizace. V řadě případů jsou manažerské vedoucí funkce kumulované, čili kolegové neřeší jen a pouze oblast bezpečnosti. Zároveň je třeba říci, že bezpečnost je pouze jeden z nákladů. Velmi významné položky jsou v kapitolách správy majetku a budov, úklidu, stravování a mnoha dalších podpůrných servisů, které nesouvisí přímo s výrobou, ale jsou nezbytnou součástí její fungování.  

Chápu tedy dobře, že nejenom oblast bezpečnosti postihuje nejasný výhled do dalšího roku?

Ano, a hlavně trh se významně za posledních 10 let změnil, takže pokud porovnám období před krizí okolo roku 2007, kdy se hledaly úspory separátně v jednotlivých rozpočtových kapitolách podniku, nyní se hledají nejenom úspory, ale i řízení všech těchto servisů jednotně.

 Hodně hovoříte nejenom o bezpečnosti, jak souvisejí jednotlivé servisy mezi sebou?

V první řadě a v mnoha případech jsou servisy, které můžeme jednotně nazývat Facility Management, začleňovány do správy jedné manažerské struktury. Tyto jsou poté řízeny jednotně a v druhé řadě tyto podpůrné servisy se navzájem ovlivňují provozně.

 Jak to v praxi vypadá?

V praxi to vypadá tak, že můžete hledat efektivnější řízení, pokud je toto řízení jednotné, a hlavně pracovat s rozpočtem celkově a nikoliv separátně. Dále můžete využívat širší organizační strukturu. Samozřejmě ne vždy to může fungovat. Aby to mohlo správně fungovat, je potřeba zachovat funkční meze mezi jednotlivými celky a tyto jednotně řídit. Je třeba najít místa, kde lze vše propojit dohromady a vyvarovat se těch, kde to naopak nelze. Každá funkce plní jinou úlohu, má jinou odpovědnost a jsou na ni kladeny jiné požadavky. 

 A jaké praktické příklady byste uvedl?

Ku příkladu využijete kolegy z bezpečnosti k provádění podpory a kontroly údržby, velíny ostrahy lze využít k provádění automatických odečtů energií atd. Čili dochází k redefinování pracovních pozic a splývání některých činností, jako je třeba jednotný reporting, monitoring jednotlivých činností atd.

 A jaká je vize?

Vize může být pro každého velmi rozdílná. Pro mě to znamená, že pokud mi vše funguje tak jak má, tak mohu přemýšlet, jak to ještě zlepšit.  Vize je třeba v maximální bezobslužnosti budov. K té je ale zapotřebí dokonalý servis, který zároveň slouží i jako prevence havárií. Ve výrobních podnicích by měl být kladen velký důraz na prevenci, protože pokud z nějakého důvodu není budova provozu schopná a došlo by třeba k zastavení výroby, tak to je pak velký problém. Výrobní podnik musí vyrábět, aby mohl vydělávat.

Samozřejmostí je i dokonalý úklid, stravování a služby pro zaměstnance jako celek. Vnitřní prostředí budov by mělo působit příjemně na zaměstnance tak, aby se do práce těšili.

V této době před koncem roku je slovo vize velmi populární a obsáhlé téma obzvláště v této servisní oblasti. Šetřit neznamená bezpodmínečně třeba propouštět či rušit nějaké služby. Šetřit můžeme už tím, že jsme schopni efektivněji řídit dodavatele a celý servisní aparát. Ušetřené peníze jsme naopak schopni ihned investovat do oprav budov, inovacím budov a tím pádem pracovního prostředí nebo ve prospěch zaměstnanců různými benefity. Nedílnou součástí, pokud se bavíme o výzvách, je třeba automatizace či digitalizace. Ale toto si myslím můžeme probrat při další příležitosti.  

Děkujeme za rozhovor, pane Antone.
 
*/ ?>